Aydınlatma Metni

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

İKONİVO Teknoloji Anonim Şirketi olarak, siz değerli kullanıcılarımızın özel hayatının ve kişisel bilgilerinin son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili düzenleme getiren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, siz değerli kullanıcılarımızı; kişisel verilerin tarafımızca hangi amaçlarla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerinize ilişkin Kanundan doğan haklarınız konularında aydınlatmak  istiyoruz.

 

Veri Sorumlusu

 

“İKONİVO Teknoloji Anonim Şirketi” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

 

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi

 

“Kişisel veriler”, kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden, kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz, Sitemizi (www.ikonivo.com.tr) ve mobil uygulamalarımızı (birlikte “Sitemiz”) ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda, Sitemiz üzerinden elektronik ticaret  ve hizmetlerimizi (“Hizmetlerimiz”) kullandığınızda, hesap oluşturduğunuzda, Sitemiz'de yer alan bir formu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizde değişiklik yaptığınızda, mal ve hizmet satın aldığınızda, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle iletişime geçtiğinizde ve anketlere katıldığınızda otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

 

Kişisel verileri;

 

Hizmet sunmak: Sitemize erişiminizi sağlamak, elektronik ticaret ve hizmetlerimizi sunmak, Kullanıcı Sözleşmesi ve varsa sizinle imzaladığımız diğer herhangi bir sözleşmeden veya Politika Metinlerimizden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile Kullanıcılar arasında mal ve hizmet satımı sözleşmesinin kurulmasını ve alışveriş gerçekleşmesini sağlamak ve ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek, ödemeleri tahsil etmek, bizimle veya tedarikçilerimiz ile doğabilecek uyuşmazlıkları çözmek,

 

Tanıtım ve Pazarlama yapmak: Hizmetlerimizin veya Sitemiz üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin tanıtımını, reklam ve pazarlamasını yapmak,

 

Sitemizi ve Hizmetlerimizi geliştirmek: Sitemizi daha kolay kullanılır hale getirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, strateji, iş modeli geliştirme ve pazar araştırması yapmak,

 

Kişiselleştirilmiş deneyim sunmak: Sitemizde “Hesabım” bölümü sunmak, bizimle doğrudan veya bağlantı yaptığınız sosyal medya sitelerinin bizimle paylaşmasına izin vermek suretiyle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, alışveriş sepetiniz, hesabım bölümünde bulunan “Siparişlerim”, “ adres bilgilerim”, “favori ürünlerim”, “müşteri destek bölümü” gibi başlıklarda yer alan bilgiler ile sitemizi kullanımınıza ait bilgiler kullanılarak ilgi ve beğenileriniz kapsamında bir site içeriği oluşturmak, kupon, indirim, özel promosyon, kampanya, alışveriş fikirleri ve ilgili mal ve hizmetlere ilişkin pazarlama ve reklam sunmak suretiyle daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi yaşamanızı sağlamak,

 

İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek: Sitemizi güvenle kullanabilmeniz için gerekli önlemleri almak, ödeme dahil işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak, hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetleri tespit etmek, engellemek veya soruşturmak,

 

Sizinle iletişime geçmek: Hesabınız veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, müşteri hizmetleri sunmak,

 

Takip teknolojileri ve profil çıkarma yöntemleri kullanılarak kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama yapmak: Açık rıza vermeniz halinde, bizimle paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden veya tam coğrafi konum bilgilerinden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapmak,

 

Yetkili makamların taleplerini karşılamak: Kanunen yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargı makamlarının görevleri kapsamında yürüttükleri faaliyetler için bilgi ve belge sunmak,

 

Yasal yükümlülükleri yerine getirmek: Yürürlükteki yasal düzenlemelerin veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlamak amaçlarıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde toplar, kullanır ve saklarız.

 

Kişisel verilerinizin aktarılması

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizin yukarıda yer verilen amaçlara ulaşmasını sağlamak iş ortaklarımızla, hizmet sağlayıcılarla, finansal kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruşlarıyla, kolluk ve yargı makamlarıyla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşım her hal ve şartta, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8’inci ve “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesinde öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz ancak açık rızanızla veya Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen ve aşağıda yer verilen diğer bir hukuki sebebin varlığı halinde aktarılmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında paylaşılacak olup, paylaşılan üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilerin Kanunun öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli önlemler alınır. 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri (verilerin aktarıldığı durumlar dâhil)

 

Kişiler verilerinizi her zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanarak işliyoruz. Bu kapsamda dayandığımız hukuki sebepler:

 

Kanunlarda açıkça öngörülme: Kanunlarda yer alan bir hüküm nedeniyle kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “Yasal yükümlülükleri yerine getirmek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturmaktadır.

 

Hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma: Rızanın fiili imkânsızlık nedeniyle açıklanamadığı veya hukuken geçersiz sayıldığı durumlar ile ilgilinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için verinin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

 

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmemiz için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “Yetkili makamların taleplerini karşılamak” gibi amaçlarla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturmaktadır.

 

İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma: Kişisel verilerinizi kendi isteğinizle kamuoyuyla paylaştığınız durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, kişisel verilerinizin işlenmesinin yargılama sırasında ispat için gerekli olması gibi durumlarda gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturabilmektedir.

 

Bir sözleşmenin ifası: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep yukarıda yer alan “Hizmet sunumu”, “İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemlerin önlemek” ve “Sizinle iletişime geçmek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin bir kısmının veya tamamının dayanağını oluşturabilmektedir.

 

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olma: Kişisel verilerinizin işlenmesinin ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olduğu ancak söz konusu işlemenin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermediği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “Tanıtım ve pazarlama”, “Sitemizi ve Hizmetlerimizi geliştirmek”, “Kişiselleştirilmiş deneyim sumak” ve “İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemlerin önlemek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin bir kısmının veya tamamının dayanağını oluşturabilmektedir.

 

Açık rıza: Kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça rıza gösterdiğiniz durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Yukarıda yer verilen hukuki sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde kişisel verilerinizi ancak açık rıza vermiş olmanız halinde işliyoruz. Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

 

Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız:

 

Topladığımız verilere ilişkin olarak verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılıyor olması halinde bunların kimler olduğunu bilme, 
  • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Talebiniz üzerine verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi halinde, işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Bu hakları kullanmak istediğinizde bize; Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sok. Profilo AVM Blok No: 33 D: Z37 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak başvurmak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, destek@ikonivo.com.tr e-posta adresi ya da Müşteri Hizmetleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Gizlilik Politikamız ve Çerez Politikamızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing